Všeobecné obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Objednanie a dodanie tovaru
 3. Ochrana osobných údajov a bezpečnosť
 4. Platobné podmienky a doprava
 5. Preberanie tovaru, výmena a vrátenie
 6. Odstúpenie od zmluvy
 7. Reklamačný poriadok
 8. Záverečné ustanovenia
Všeobecné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia na území Slovenskej republiky pre nákup v internetovom obchode (ďalej aj ako „e-shop“) spoločnosti Sady, s.r.o., prevádzkovanom na internetovej adrese https://shop.sadysk.eu, pričom bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Predávajúci je prevádzkovateľom internetového obchodu https://shop.sadysk.eu, jedná sa o spoločnosť:Sady, s.r.o., sídlo: Park mládeže 1, 040 01 Košice – mestská časť Sever, e-mail: obchod@sadysk.eu, IČO: 52 421 911, DIČ: 2121016711, IČ DPH: SK2121016711, kontaktná osoba: Stanislav Kalakaj, tel.: 0903 200 187 (ďalej len ako „predávajúci“).

Kupujúcim v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle objednávkový formulár na kúpu tovaru, ktorý predávajúci ponúka na predaj v internetovom obchode (ďalej len „kupujúci“ alebo „zákazník“ a spolu s predávajúcim ďalej len „zmluvné strany“).

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „spotrebiteľ“).

Tovarom sa rozumejú všetky produkty ponúkané predávajúcim v internetovom obchode.

Objednávka je úkon kupujúceho v súvislosti s internetovým obchodom https://shop.sadysk.eu, ktorý tým vyjadruje vôľu nakúpiť tovar od predávajúceho.


Objednanie a dodanie tovaru

Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom internetového obchodu https://shop.sadysk.eu. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a doručením potvrdenia o prijatí objednávky spolu s ostatnými dokumentmi kupujúcemu sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Popis toho ktorého tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené v e-shope pri tom ktorom tovare.

Po stlačení tlačidla „VLOŽIŤ DO KOŠÍKA“ sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka kupujúceho. Nákupný košík je kupujúcemu kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícii na nahliadnutie. V náhľade nákupného košíka si kupujúci zároveň zvolí spôsob dopravy tovaru podľa možností, ktoré ponúka predávajúci.

K cenám za jednotlivé tovary, DPH a pod. sa pripočíta aj cena za dopravné podľa zvoleného druhu dopravy.

Objednávku kupujúci dokončí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“. Predtým je kupujúci povinný sa oboznámiť s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami e-shopu https://shop.sadysk.eu“. Odoslaním objednávky kupujúci zároveň potvrdzuje, že bol predávajúcim informovaný aj o:

 • vlastnostiach tovaru,
 • celkovej cene, ktorú je povinný predávajúcemu uhradiť.

Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko/ obchodný názov, e-mail, poštovú a fakturačnú adresu, názov, popis a druh tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky (cez e-shop tieto podmienky objednávka spĺňa automaticky). Ak kupujúci po vykonaní objednávky nedostane do 24 hodín e-mail, je možné, že bol presmerovaný do spamu (nevyžiadanej pošty), k tomu sa kupujúci zaväzuje skontrolovať túto skutočnosť. Ak kupujúci e-mail nedostal, ani sa nenachádza v nevyžiadanej pošte, zaväzuje sa kontaktovať predávajúceho elektronicky na adrese obchod@sadysk.eu a vyžiadať potvrdenie o vykonaní objednávky tovaru.

Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme e-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorú uviedol pri objednávke, nasledovné:

 • potvrdenie objednávky s informáciami o objednávke,
 • znenie Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia objednávky.

Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla kupujúcemu alebo tretím osobám v dôsledku poskytnutia nesprávnych a/alebo nepravdivých údajov zo strany kupujúceho v objednávke na kúpu tovaru.

Zmena objednávky po uzatvorení kúpnej zmluvy je možná len po vzájomnej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim.

Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku, a to aj bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho.


Dodacie lehoty

Dodacia lehota, počas ktorej bude zakúpený tovar doručený kupujúcemu závisí od dostupnosti tovaru a samotnej dĺžky prepravy. Dodacia lehota sa obvykle pohybuje v intervale od 1 dňa do 2 týždňov (vo výnimočných prípadoch aj dlhšie). Počet dní, ktoré sú potrebné pre samotnú prepravu, určuje prepravca.

Predávajúci sa týmto zaväzuje realizovať dodávku zakúpeného tovaru v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr podľa dostupnosti výrobkov a prevádzkových možností predávajúceho do 30 dní, pokiaľ nebude individuálne dohodnutá iná lehota alebo iné plnenie, o ktorých bude kupujúci informovaný predávajúcim.

Vo všeobecnosti je termín odoslania tovaru, ktorý je skladom 3 pracovné dni od dátumu objednávky (v prípade platby prevodom 3 dni od dátumu prijatia peňažných prostriedkov na účet). V prípadoch, keď niektoré druhy tovaru nie sú skladom a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov, môže byť dodacia lehota dlhšia, kupujúci o tom bude informovaný do 7 pracovných dní. V prípade tovaru, ktorý nie je skladom, bude termín dodania konzultovaný mailom alebo telefonicky so kupujúcim a v prípade predpokladaného termínu dodania viac ako 14 pracovných dní, má kupujúci právo odstúpiť od uzatvorenej zmluvy. O tom, že tovar je pripravený na dodanie, je kupujúci informovaný e-mailom po vykonaní kontroly objednávok a tovaru.

Kupujúci berie na vedomie, že uvedené dodacie termíny majú len orientačný charakter.

V prípade, že si kupujúci objedná viac tovarov s rôznou dostupnosťou, tovar mu bude doručený prostredníctvom jednej zásielky, podľa termínu najdlhšej dostupnosti. Kupujúcemu je umožnené požadovať postupné doručenie tovaru prostredníctvom viacerých zásielok, pričom záujem o takúto formu doručenia je povinný uviesť v poznámke pri vypĺňaní záväznej objednávky alebo si s predávajúcim takéto doručenie dohodnúť telefonicky. Predávajúci týmto kupujúceho upozorňuje, že v takomto prípade je povinný dopravné náklady platiť jednotlivo pri dodaní každého z tovarov.


Ochrana osobných údajov a bezpečnosť

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, v zmysle čl.13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a podľa Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, náš e-shop www.sadysk.eu, prevádzkovaný spoločnosťou Sady, s.r.o., sídlo: Park mládeže 1, 040 01 Košice – mestská časť Sever, e-mail: obchod@sadysk.eu, IČO: 52 421 911, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 46420/V (ďalej ako „prevádzkovateľ“) spracováva Vaše osobné údaje.


Kategórie spracovávaných osobných údajov

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, njmä v prípade objednávky, hodnotenia nákupu, tovaru a pod. Bez uvedenia povinných údajov nie je možné u nás realizovať nákup. Spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete dobrovoľne všade tam, kde Vás žiadame o udelenie súhlasu, napr. pri registrácii, pri zasielaní newsletteru, recenzii, rezervácii tovaru a pod., v rozsahu tam uvedenom.


Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Vaše údaje potrebujeme najmä k týmto účelom:

 • Vytvoriť a spravovať Váš osobný účet (registrácia)
 • Spracovať Vaše objednávky, doručiť tovar, vybaviť vrátenie tovaru, alebo jeho reklamáciu
 • Vybaviť rezerváciu tovaru
 • Zasielať aktuálne informácie o stave Vašej objednávky prostredníctvom SMS alebo e-mailu
 • Kontaktovať Vás v prípade problémov s doručením Vášho objednaného tovaru telefonickou alebo e-mailovou formou
 • Odpovedať na Vaše dotazy a informovať Vás o nových a zmenených službách
 • Zasielať Vám obchodné zdieľanie o aktuálnych akciách a zľavách (newsletter)
 • Spravovať Váš účet a kontrolovať Vašu platobnú morálku
 • Prevádzať analýzy, aby sme Vám poskytli relevantný tovar
 • Skontrolovať Váš vek z dôvodu právnych predpisov týkajúcich sa nakupovania, a to najmä pre vyššie uvedené účely
 • Pri nákupe s registráciou i bez registrácie na dobu troch rokov s tým, že nová trojročná lehota začne bežať odo dňa, kedy uskutočníte poslednú objednávku,
 • Pri hodnotení nákupu alebo tovaru po dobu troch rokov,
 • Pri zasielaní obchodných informácii bez uskutočneného nákupu, diskusie, kontaktného formulára, poradne, dotazov na produkty a pod. na dobu jedného roku alebo po zákonom stanovenú dobu ( údaje uvedené na daňovom doklade na dobu 10 rokov, splnenie zákonnej povinnosti).

Ak nebudete súhlasiť s predĺžením doby spracovávania, budú Vaše osobné údaje zmazané.

Udelený súhlas môžete odvolať taktiež kliknutím na odkaz „Odhlásiť Newsletter“ ak je zadaný, v zaslanom e-maily, alebo nás môžete kontaktovať na našej adrese: obchod@sadysk.eu.

Sme súčasťou internetových spoločnosti, v ktorej nemôžeme existovať bez externých poskytovateľov. Údaje, ktoré získame, môžu byť sprístupnené doručovacím spoločnostiam, prípadne ďalším poskytovateľom spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií. Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame s tretími stranami za účelom obchodovania.


Vaše práva

Máte právo:

 • požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o Vás uchovávame. Pokiaľ sú tieto údaje nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať, aby sme tieto informácie opravili alebo odstránili. Vaše údaje nemôžeme odstrániť, pokiaľ nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve alebo iné opodstatnené dôvody, napr. naša pohľadávka voči Vám.
 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 ods. 3 GDPR),
 • požadovať prístup ku svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR),
 • na opravu (čl. 16 GDPR) alebo výmaz (čl. 17 GDPR),
 • na obmedzené spracovanie (čl. 18 GDPR),
 • vzniesť námietku proti spracovaniu (čl. 21 GDPR),
 • na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR),
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, pokiaľ si myslíte, že pri spracovaní osobných údajov došlo k rozporu s nariadením GDPR (čl. 77 GDPR).

V prípade uplatnenia vyššie uvedených práv sa môžete obrátiť na kontaktnú adresu Sady, s.r.o., sídlo: Park mládeže 1, 040 01 Košice – mestská časť Sever, e-mail: stanislav.kalakaj@sadysk.eu, IČO: 52 421 911, kontaktná osoba: Stanislav Kalakaj, tel.: +421 903 200 187.


Sledovanie navštívených stránok

Za účelom spracúvania štatistických údajov ohľadom webovej stránky sadysk.eu využívame služby Google Analytics od spoločnosti Google, ktorá je certifikovaná pre ochranu osobných údajov v oblasti sledovania návštevnosti webu.

Pri Vašej návšteve na našom webe sadysk.eu sú prostredníctvom zabudovaného kódu zhromažďované a vyhodnocované nasledujúce údaje, ktoré sú poskytované priamo vašim prehliadačom:

 • žiadosť (názov požadovaného dátového súboru) (napr. www.príklad.sk/index.html)
 • typ a verzia prehliadača (napr. Chrome 78.0)
 • jazyk prehliadača (napr. Slovenčina)
 • používaný operačný systém (napr. Windows 10, iOS)
 • rozlíšenie okna prehliadača
 • rozlíšenie obrazovky
 • aktivácia JavaScript
 • zapnutie/vypnutie Java
 • zapnutie/vypnutie cookies
 • Referrer URL (predchádzajúca navštívená stránka)
 • IP adresa
 • čas prístupu

SSL

Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu systémom kódovania SSL (Secure Socket Layer). Naše webové stránky, a ďalšie systémy spracúvania osobných údajov zabezpečujeme primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb. To znamená, že informácie prechádzajú cez zabezpečené pripojenie a Vaše údaje o platobnej karte nemôžu externé strany prečítať. Pri platbe kartou spolupracujeme s autorizovaným platobným sprostredkovateľom, ktorý nám pomáha priamo vo Vašej banke overiť, že karta je platná pre nákupy. Realizujeme to prostredníctvom našich služieb a zdieľaním informácií s Vami. Údaje, ktoré sme od Vás zhromaždili, sú uložené iba na území Európskej únie.

Webhosting prevádzkujeme prostredníctvom spoločnosti Websupport, s.r.o, Karadžičova 12 821 08 Bratislava.


Log súbory

Zakaždým keď navštívite našu webovú stránku sadysk.eu, budú údaje o používaní odovzdávané vašim internetovým prehliadačom uložené v protokolových súboroch, tzv. Server Logfiles. Takto uložené dátové súbory obsahujú nasledujúce údaje: čas a dátum prístupu, URL adresu stránky a IP adresu, zároveň môžu obsahovať predchádzajúcu URL adresu, množstvo prenesených údajov, ako aj prehliadačom prenesený User Agent (ev. typ a verzia prehliadača a používaný operačný systém).


Cookies

Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o tom z akých stránok na náš web prichádzate a informácie o čase, ktorý strávite prezeraním predmetných stránok. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači, používajú sa na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok, následne vďaka týmto súborom Vám chceme ponúknuť kvalitnejší obsah. Tým pádom tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Google, YouTube a podobne. Predmetné cookies súbory si viete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo cez svoj počítať vo svojom internetovom prehliadači.


Odber noviniek

Prihlásením sa na odber noviniek na našej webovej stránke vyjadrujete svoj súhlas s použitím mailovej adresy na nasledovné účely: spoločnosť Sady, s.r.o. vám bude zasielať prostredníctvom emailu informácie o novinkách, akciách a mimoriadnych ponukách a službách, ktoré sa týkajú Vášho záujmu o kúpu produktov zverejnených na webe sadysk.eu. Váš súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať na adrese stanislav.kalakaj@sadysk.eu alebo prostredníctvom zakliknutia odkazu, ktorý je umiestnený v každom elektronickom newslettri.


Platobné podmienky a doprava

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo zmeny cien v cenníku v nadväznosti na zmeny cien od výrobcov a dovozcov a pod.

Kupujúci uhrádza platbu za tovar prevodom na účet predávajúceho, prípadne platbou on-line (jedná sa platby platobnými kartami cez platobné brány). Služba on-line platby môže byť dočasne nedostupná. Pri on-line platbe treba rátať so skutočnosťou, že tovar nebol pred úhradou skontrolovaný – dostupnosť, kompletnosť a bezchybnosť tovaru. Preto je možné, že po zistení takejto skutočnosti bude objednávka zo strany predajcu zrušená a peňažné prostriedky automaticky vrátené.

Spôsob dopravy si volí kupujúci sám cez formulár objednávky v e-shope, pričom si môže zvoliť jeden z týchto spôsobov dopravy v rámci Slovenskej republiky:

 • kuriérom/ prepravnou spoločnosťou, ceny za dopravu, sa odvíjajú od množstva objednaného tovaru

Dopravu do iných krajín nevykonávame.


Preberanie tovaru, výmena a vrátenie

Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať v dohodnutom termíne na adrese, ktorú uviedol v objednávke a v termíne, ktorý mu bude oznámený vopred prepravnou spoločnosťou. Tento termín si môže kupujúci zmeniť iba individuálne s prepravnou spoločnosťou. Prepravná spoločnosť sa pokúša tovar doručiť tovar najviac 3x, potom je tovar zaslaný späť predávajúcemu. Na základe toho sa kupujúci zaväzuje oznamovať predávajúcemu včas všetky skutočnosti, ktoré by bránili prevzatiu zásielky a to buď e-mailom alebo telefonicky.

Pri preberaní produktu je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená, zničená alebo inak znehodnotená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a s prepravnou spoločnosťou spísať zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické poškodenie tovaru po prevzatí už nebudú akceptované. Okrem toho je kupujúci povinný skontrolovať či mu bol dodaný tovar v súlade s objednávkou a v objednanom množstve.

Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu cenu za tovar, a to bez ohľadu na to, či vlastníctvo tovaru prešlo alebo neprešlo na kupujúceho. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej ceny. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo ním poverenou treťou osobou.

Vrátenie tovaru je možné do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar nesmie byť používaný, nesmie byť poškodený, odporúčame zaslať ho v pôvodnom obale. Kupujúci je povinný zaslať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu ( záručný list a pod.), ktoré prijal pri jeho doručení. Tovar, ktorý kupujúci použije, už nie je možné vrátiť ako nepoužívaný tovar. Po prijatí tovaru je okamžite tovar skontrolovaný a v prípade nejasností je vytvorená fotodokumentácia k vrátenému tovaru. Tovar sa vráti tak, aby nebola zásielka označená ako poškodená, za zabalenie a prepravu je zodpovedný kupujúci, v opačnom prípade nebude zásielka prevzatá.

V prípade vrátenia tovaru vystavuje predávajúci dobropis, na ktorom sú uvedené všetky položky tovaru a všetky ostatné platby vykonané kupujúcim.

Výmena tovaru za iný tovar je možná len jedenkrát k danej konkrétnej objednávke, a to do 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci je zodpovedný za zabalenie vymieňaného a späť zasielaného tovaru. Ak sa tovar predávajúcemu vráti tak, že zásielka je označená ako poškodená, nebude zásielka predávajúcim prevzatá.

Postup výmeny tovaru: Vytvorte si novú objednávku, zvoľte výmena tovaru pri doprave, do poznámky uveďte „výmena“ a číslo pôvodnej objednávky, uveďte aj číslo Vášho bankového účtu. V prípade nedoplatku bude tento uhradený kupujúcim predávajúcemu formou dobierky. V prípade preplatku bude cenový rozdiel uhradený na účet kupujúceho. Tovar pošlite čo najskôr na našu adresu: Sady, s.r.o. Jelšová 1, 080 05 Prešov

Tovar z tejto novej objednávky bude zaslaný kupujúcemu až po prijatí tovaru predávajúcim z predchádzajúcej objednávky.

Na novom daňovom doklade bude uvedená položka „Náklady na výmenu tovaru“, suma za túto službu bude rovnaká, ako platby, ktoré ste už uhradili za dopravu a ostatné platby. Preto vo väčšine prípadov nebudete doplácať za opätovné zaslanie tovaru. Pri rovnakej cene za tovar bude suma novej faktúry a výška dobropisu rovnaká, preto nebudete doplácať za opätovné zaslanie tovaru.


Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od uzatvorenej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 • tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Pri odstúpení od zmluvy znáša náklady na vrátenie tovaru spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.

Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho Sady, s.r.o. Park mládeže 1, 040 01 Košice alebo e-mailom na adrese obchod@sadysk.eu.

Spotrebiteľ na odstúpenie od zmluvy prednostne použije tento formulár: https://shop.sadysk.eu/odstupenie-od-zmluvy

Odstúpenie od zmluvy musí byť riadne vyplnené. V prípade, ak odstúpenie od zmluvy neobsahuje všetky potrebné údaje alebo obsahuje iné nedostatky je spotrebiteľ povinný ich doplniť/opraviť. Predávajúci vyzve spotrebiteľa k odstráneniu nedostatkov odstúpenia od zmluvy telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Ak predávajúci zistí, že tovar, ktorý mu spotrebiteľ vrátil po odstúpení od zmluvy je poškodený, uplatní si nárok vyplývajúci mu zo zodpovednosti za škodu. Spotrebiteľ zo zákona nesie zodpovednosť za vznik takejto škody.

V prípade, že spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar predávajúcemu do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil, najneskôr však odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť zaslaný alebo odovzdaný predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, odporúčame zasielať v pôvodnom obale. Tovar sa vráti tak, aby nebola zásielka označená ako poškodená, za zabalenie a prepravu je zodpovedný spotrebiteľ, v opačnom prípade nebude zásielka prevzatá.

Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý spotrebiteľom pri platbe za tovar, pokiaľ s predávajúcim nedohodnú inak. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný spotrebiteľovi vrátiť skôr, ako spotrebiteľ nepreukáže vrátenie tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušenia objednávky ak zistil, že tovar bol v čase uzatvorenia zmluvy predaný inému kupujúcemu, alebo ho nie je možné predať ako nepoškodený alebo nepoužitý tovar. Predávajúci si vyhradzuje právo nedodávať tovar kupujúcemu, ktorý svojím počínaním hrubo porušil Všeobecné obchodné podmienky, napríklad - nepreberá zaslaný tovar a zároveň nereaguje na upozornenia zaslané e-mailom alebo SMS, alebo odmieta komunikovať telefonicky o uzatvorenej zmluve na diaľku a tým porušuje uzatvorenú zmluvu, vrátil iný tovar, ktorý nebol predmetom zmluvy, alebo bez preukázaných dôkazov poškodil meno predávajúceho, šíril nepravdivé a nepreukázané informácie vzťahujúce sa na predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ak:

 • produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
 • zmenila sa cena dodávateľa produktu
 • zverejnená cena produktu bola chybná
 • úhrada prevodom nebola pripísaná na účet do 8 kalendárnych dní.

Reklamačný poriadok

Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Reklamácie si kupujúci uplatňuje u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený. Na tovar zakúpený kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, sa vzťahujú záruky podľa záručných lehôt výrobcov, pričom lehota začína plynúť od prevzatia tovaru.

Záručný list, v prípade, že k tovaru prináleží, obdrží kupujúci spolu s tovarom. Ak kupujúci spolu s tovarom neobdržal záručný list, postačuje pre uplatnenie reklamácie doklad o kúpe tovaru (faktúra). Ak kupujúci faktúru s tovarom neobdrží, je povinný čo najskôr kontaktovať predávajúceho.

Kupujúci je oprávnený uplatniť si nárok na reklamáciu v záručnej dobe u predávajúceho, ktorý sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu súčinnosť a príslušné informácie pri riešení reklamácie.

Vady tovaru a nároky z toho vyplývajúce musia byť uplatnené kupujúcim do konca záručnej lehoty.

Predávajúci poskytuje spotrebiteľovi zákonnú záručnú na dodaný tovar v lehote 24 mesiacov, ktorá začína plynúť od prevzatia tovaru. Uplynutím záručnej lehoty zaniká právo na uplatnenie reklamácie v celom rozsahu.

Reklamáciu kupujúci uplatňuje u predávajúceho buď písomne na adrese: Sady, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice alebo e-mailom obchod@sadysk.eu.

Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný doručiť kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Predávajúci po uplatnení reklamáciu vydá kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy reklamáciu uplatnil, ako aj o potvrdenie o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

Vadou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie požívanie, ak príčinou tohto stavu nebolo opotrebenie tovaru, úmyselné či neúmyselné poškodenie alebo zanedbanie základných pravidiel údržby.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď, ako sa vada objaví. Ďalšie požívanie poškodeného tovaru môže zapríčiniť zväčšenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom k zamietnutiu reklamácie.

Vykonanie opravy odstrániteľných vád v záručnej dobe je bezplatné. O „opätovnom vyskytnutí sa vady po oprave“ možno hovoriť, len ak sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. O rovnakú vadu však nejde, ak sa po predchádzajúcej oprave objaví iná vada, ktorá nebola ešte reklamovaná.

Vrátenie peňazí kupujúcemu platí v prípade, že sa na výrobku 3x zopakovala tá istá odstrániteľná chyba, alebo ak reklamácia nebola vybavená v zákonom stanovenej lehote, pokiaľ nebolo v dohode medzi kupujúcim a predávajúcim určené inak.

Reklamovaný tovar sa zasiela na adresu: Sady, s.r.o. Jelšová 1, 080 05 Prešov

Pri zasielaní reklamácie treba priložiť:

 • daňový doklad (kópiu - faktúru alebo blok z registračnej pokladne)
 • záručný list
 • popis závady- dôvod reklamácie
 • číslo objednávky
 • kontaktné údaje- meno, priezvisko, adresu, mail, telefónne číslo, číslo účtu.

Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený.

Za chybu tovaru nemožno pokladať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej lehoty v dôsledku jeho opotrebenia prípadne nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim, či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.

Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Začína dňom prijatia tovaru od kupujúceho. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

O vybavení reklamácie zašle predávajúci kupujúcemu písomný doklad, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ktorý mu bude zaslaný na e-mailovú adresu.

Konkrétne záručné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré budú priložené pri tovare a kupujúci ich dostane pri kúpe produktu.

O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho e-mailom alebo doporučeným listom.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo k mechanickému poškodeniu výrobku, prevádzkovaním a používaním výrobku spôsobom, ktorý nie je určený ako odporúčaný a vhodný pre daný druh tovaru alebo nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho. Zo záruky sú vyňaté vady spôsobené zjavne nesprávnym zaobchádzaním a živelnou pohromou.

V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 3 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Pri alternatívnom riešení sporu môže spotrebiteľ postupovať podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z.. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Záverečné ustanovenia

Kupujúci týmto výslovne potvrdzuje, že si je vedomý skutočnosti, že tieto Všeobecné obchodné podmienky (vrátane Reklamačného poriadku) sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy a že sa s ich úplným znením mal možnosť dôkladne oboznámiť ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy a súhlasí s nimi.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je kupujúcim spotrebiteľom, riadia sa vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z.o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, riadia sa vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto Všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek meniť. Pre konkrétnu kúpnu zmluvu platia tieto Všeobecné obchodné podmienky v znení účinnom ku dňu jej uzavretia.

Súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy a Reklamačný poriadok.

Neplatnosť alebo neúčinnosť akéhokoľvek ustanovenia obsiahnutého v týchto Všeobecných obchodných podmienkach nemá vplyv na platnosť a účinnosť zostávajúcich ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné dňom 1.3.2020.

Späť do obchodu

Máte otázku? Zanechajte nám správu.

Internetová stránka sadysk.eu používa súbory cookies na analýzu návštevnosti. Viac informácií o ochrane osobných údajov.